ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ

ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA System)

ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA System : Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System) เป็นระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐเพื่อให้ส่วนราชการมีช่องทางในการส่งข้อมูลเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีในระดับหน่วยเบิกจ่ายผ่านระบบ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี นำข้อมูลไปวิเคราะห์และให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไขปัญหาข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีให้กับส่วนราชการได้