ระบบพัฒนาบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ

ระบบพัฒนาบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS)

ระบบพัฒนาบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS : Laboratory Information Management System) เป็นระบบที่มุ่งเน้นในการจัดการตัวอย่างให้มีคุณภาพตั้งแต่รับตัวอย่าง จนถึงวิเคราะห์ และส่งผลทดสอบตัวอย่าง (Lab Efficiency)

โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบอัตโนมัติและมีการแจ้งเตือน (Workflow Automation) การเก็บข้อมูลโดยคำนึงถึงคุณภาพของข้อมูล (Data Quality) มีระบบช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และออกแบบระบบอิงตามมาตรฐานสากล (Compliance) อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะของตัวอย่าง (Sampling Tracking) ตรวจสอบสถานะของเครื่องมือที่ใช้งาน (ในกรณีที่เครื่องมือของหน่วยงานสามารถเอื้อให้เชื่อมโยงการตรวจสอบ) (Instrument Monitoring) ได้อีกด้วย