โครงการ NSW

โครงการ NSW เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเอกสารใบอนุญาตต่างๆ โดยบริษัทได้เข้าไปปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น